ទំហំមុំអាលុយមីញ៉ូម

 អាលុយមីញ៉ូ Angle Extrusion ស្លាប់ក្នុងស្តុក


 

យើងរាយបញ្ជីទំហំមុំអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយ។អ្នកអាចជ្រើសរើសពីតារាងខាងក្រោម តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំហំផ្ទាល់ខ្លួន យើងអាចជួយអ្នកបានផងដែរ។

មុំអាលុយមីញ៉ូមជើងស្មើគ្នា មុំអាលុយមីញ៉ូមជើងស្មើគ្នា
ជើង ក ជើង ខ កម្រាស់ ជើង ក ជើង ខ កម្រាស់
១២.៧ ១២.៧ ៣.២ 20 10 ០.៧
20 20 2 22 13 5
20 20 ២.៥ 25 10 2
20 20 3 25 15 3
20 20 4 25 20 2
២០.២ ២០.២ ២.២ 25 20 3
25 25 2 25 20 4
25 25 3 28 25 ២.៨
25 25 5 30 15 2
២៥.៤ ២៥.៤ ៣.១៧៥ 30 17 2
30 30 2 30 20 2
30 30 3 30 20 3
30 30 4 30 20 4
30 30 5 30 20 5
30 30 10 32 25 4
31 31 ១១.៥ 37 11 3
35 35 6 38 26 3
35 35 ៩.៥ 40 18 5
38 38 2 40 19 6
38 38 9 40 ២២.៥ 5
40 40 2 40 25 5
40 40 3 40 33 4
40 40 4 40 36 5
40 40 ៤.៩ 45 30 2
40 40 5 45 30 ២.៣៥
40 40 8 45 42 ១៣.៥
40 40 10 47 ២៨.៥ 6
50 50 4 50 30 3
50 50 5 50 30 5
50 50 10 50 32 4
50 50 13 52 35 8
៥០.៥ ៥០.៥ ៤.៦ 55 50 15
55 55 5 60 40 5
55 55 10 63 50 ១២.៥
60 60 5 65 30 8
60 60 6 65 55 10
60 60 10 67 57 12
60 60 15 70 50 10
61 61 ៨.២ 75 50 8
63 63 15 80 45 ៤.៥
70 70 4 80 50 6
70 70 5 91 38 18
70 70 7 ១០០ 43 14
70 70 11 ១០០ 75 8
76 76 ១២.៧ ១០០ 80 ៣.៥
80 80 6 ១០០ 80 8
80 80 8 ១០៥ 30 6
80 80 ៩.៨ ១០៥ 50 10
80 80 10 ១១៥ 75 8
80 80 15 ១២០ ១១០ 10
90 90 5 ១២៥ 80 14
១០០ ១០០ 6 ១៥០ ១០០ 10
១០០ ១០០ 8 ១៧១ 27 13
១០០ ១០០ 10 ១៨៥ 35 10
១០០ ១០០ 20 ២០០ 60 6
១២០ ១២០ 12      
១២៣ ១២៣ 23      
១៥០ ១៥០ 16