ទំហំរបារ/បំពង់ឆកោនអាលុយមីញ៉ូម

របារអាលុយមីញ៉ូមឆកោន Extrusion ស្លាប់នៅក្នុងស្តុក

យើងរាយបញ្ជីទំហំរបារឆកោនអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយ។អ្នកអាចជ្រើសរើសពីតារាងខាងក្រោម តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំហំផ្ទាល់ខ្លួន យើងអាចជួយអ្នកបានផងដែរ។

បញ្ជីទំហំរបារ Hexagon អាលុយមីញ៉ូម - ស្លាប់ដែលមានស្រាប់
S5 ស១២ ស១៦.៥ ស២៣ ស៣០
ស៥.៥ S12.2 ស១៧ ស២៣.៨ S30.5
S6 S12.5 ស១៧.៥ ស២៤ ស៣២
ស៦.៣ S12.7 ស១៨ ស២៤.៥ ស៣៤
ស៦.៣៥ ស១៣ ស ១៩ ស២៥ ស៣៦
ស៦.៤ ស១៣.២ S19.05 ស២៥.៤ ស៣៨
ស៦.៦៥ ស១៣.៦ ស២០ ស២៥.៩ ស៣៨.១
S7 ស១៣.៨៥ ស២០.៦ ស២៦ ស៤០
S8 ស១៣.៩៥ ស២០.៧ ស ២៦.៣ S41.6
ស ៨.១ ស១៤ ស២១ ស ២៦.៥ S44.45
S9 ស១៤.៣ ស ២១.៤ ស២៧ ស៤៦
ស៩.៧ ស១៤.៥ ស ២១.៩ ស២៨ ស៥៤
ស១០ ស ១៥ ស២២ ស២៨.៤  
S10.5 ស ១៥.៣ ស២២.១ ស២៨.៥  
ស១១ ស ១៥.៨៨ ស២២.២៣ ស២៨.៥៨  
ស១១.២៥ ស១៦ ស២២.៥ ស២៩

បំពង់អាលុយមីញ៉ូមឆកោន ស្លាប់ក្នុងស្តុក

យើងរាយបញ្ជីទំហំបំពង់ឆកោនអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយ។អ្នកអាចជ្រើសរើសពីតារាងខាងក្រោម តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំហំផ្ទាល់ខ្លួន យើងអាចជួយអ្នកបានផងដែរ។

បញ្ជីអង្កត់ផ្ចិតបំពង់អាលុយមីញ៉ូមឆកោន - ស្លាប់ដែលមានស្រាប់
លេខសម្គាល់ S13.7 x 8.9 លេខសម្គាល់ S30 x 19.3
លេខសម្គាល់ S14 x 5.5 លេខសម្គាល់ S30 x 20.6
លេខសម្គាល់ S14 x 8 លេខសម្គាល់ S30 x 22.4
លេខសម្គាល់ S15 x 5.4 លេខសម្គាល់ S31.77 x 18
លេខសម្គាល់ S15 x 11 លេខសម្គាល់ S31.78 x 23
លេខសម្គាល់ S17 x 7.4 លេខសម្គាល់ S32 x 12
លេខសម្គាល់ S17 x 11.5 លេខសម្គាល់ S32 x 15
លេខសម្គាល់ S19 x 6.8 លេខសម្គាល់ S32 x 16
លេខសម្គាល់ S20 x 7.2 លេខសម្គាល់ S32 x 19
លេខសម្គាល់ S21 x 9.5 លេខសម្គាល់ S33 x 7
លេខសម្គាល់ S22 x 5 លេខសម្គាល់ S34 x 24.1
លេខសម្គាល់ S22 x 11 លេខសម្គាល់ S36 x 23.5
លេខសម្គាល់ S24 x 10.5 លេខសម្គាល់ S35 x 27
លេខសម្គាល់ S24 x 12.8 លេខសម្គាល់ S46 x 20
លេខសម្គាល់ S25 x 10.6 លេខសម្គាល់ S65 x 45
លេខសម្គាល់ S26 x 18.6 លេខសម្គាល់ S75 x 56.5
លេខសម្គាល់ S27 x 18.5 លេខសម្គាល់ S96 x 72
លេខសម្គាល់ S29 x 18.6 លេខសម្គាល់ S110 x 84.9
លេខសម្គាល់ S30 x 16.5