យើងផលិតទម្រង់ដែកត្រជាក់ជាច្រើនប្រភេទ ពីទម្រង់ស្តង់ដារ រហូតដល់ទម្រង់ស្មុគស្មាញ ពីទម្រង់សាមញ្ញ រហូតដល់ទម្រង់ស្មុគស្មាញខ្ពស់។ការជ្រើសរើសសម្ភារៈ និងការរចនារបស់យើងអាចបំពេញតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ និងសន្សំប្រាក់របស់អ្នកដោយកាត់បន្ថយជំហានម៉ាស៊ីន ខណៈពេលដែលការកែលម្អទិន្នផល និងផលិតភាព។កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យអ្នកមានការប្រកួតប្រជែងជាងអាជីវកម្ម។

ទម្រង់ដែកថែបដែលគូរដោយត្រជាក់