សេវាកម្មផលិត

យើង​អាច​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ផលិត​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​និង​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ខុស​គ្នា។

សេវាកម្មផលិតយើងខ្ញុំផ្តល់ជូន៖

◆កាត់ទៅប្រវែង

◆ការបង្វិល/កិន

◆ការខួង / ប៉ះ

◆ការផ្សារ

◆ពត់

◆ដាល់

◆សន្និបាត

◆ការកាត់មីត

 

detail-(6)